Regulamin sklepu internetowego

Cześć! Tak strasznie się cieszę, że zdecydowałaś się na zakupy w moim sklepie! 🙂
Poniżej znajdziesz sporo prawniczego bełkotu na temat działalności sklepu internetowego w domenie niemanacoczekac.pl, m.in. informacje o sposobie składania zamówienia i zawarciu umowy, dostępnych formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu niemanacoczekac.pl jestem ja, czyli Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo.

Kontakt mailowy: kontakt@niemanacoczekac.pl

Możesz szaleć!

czarownica-w-kupie-forsy

§ 1

Definicje

Sprzedawca – Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu

Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zawierający ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale jednocześnie umowa ta nie dla niej charakteru zawodowego

Sklep – sklep internetowy dostępny w domenie niemanacoczekac.pl

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności

Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, dostępny pod adresem: niemanacoczekac.pl/polityka-prywatnosci

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej ze Sprzedawcą, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Produkt

Formularz Kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi przesłanie zapytania (wiadomości) do Sprzedawcy

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną (mailowo) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, polegająca na przesyłaniu wiadomości email zawierających m.in. informacje handlowe, treści marketingowe, jak również inne informacje istotne z punktu widzenia Sprzedawcy

Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa, w szczególności w postaci ebooków, kursów online, nagrań wideo (tzw. webinarów), będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowej. Dostępność danego Produktu może być limitowana, co szczegółowo określają warunki zakupu

Umowa o dostarczenie treści cyfrowej/umowa – umowa o dostarczenie Produktu w postaci cyfrowej zawierana albo zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Siła wyższa – zdarzenie lub zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazu eksportu/importu

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady i warunki korzystania ze Sklepu
b) zasady składania Zamówień w Sklepie
c) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
d) zasady zawierania Umów o dostarczenie treści cyfrowych
e) prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów

2. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy dostępny pod domeną niemanacoczekac.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, zaś Umowa o dostarczenie treści cyfrowej zawierana jest pomiędzy Klientem a Sylwaną Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo.

4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@niemanacoczekac.pl.

5. Sprzedawca prowadzi działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Klient chcący otrzymać fakturę lub rachunek, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (kontakt@niemanacoczekac.pl). Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres email podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. Sprzedawca udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, nieodpłatnie pod adresem: niemanacoczekac.pl/regulamin-sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

7. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania opisów Produktów oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie (np. mobilne) z dostępem do sieci Internet
b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki cookies i Javascript, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty elektronicznej (email)

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w ust. 1 powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami dostępnymi w Sklepie, w tym także do złożenia Zamówienia przez Klienta.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
b) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
d) powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, wulgarnych, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
f) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności tych określonych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

Składanie Zamówień w Sklepie

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (email). Klient nie musi zakładać indywidualnego konta w Sklepie.

3. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia, w którym konieczne jest podanie wszelkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (w szczególności: imię i nazwisko oraz adres email). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku nieprawidłowego i/lub niekompletnego wypełnienia Formularza Zamówienia (z uwagi na brak wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia). Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

4. Wszelkie dane podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Na etapie składania Zamówienia Klient może wykorzystać kod rabatowy, jeśli taki posiada. Szczegółowe zasady korzystania z kodów rabatowych opisane zostały w par. 8 Regulaminu.

6. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru co do metody płatności za Zamówienie. Szczegóły dotyczące płatności opisane zostały w par. 7 Regulaminu.

6. Do momentu kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych w Formularzu Zamówienia oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do metody płatności.

7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności, z którymi Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu i/lub Polityki prywatności należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

8. Sprzedawca może podejmować działania mające na celu dokończenie przez Klienta przerwanego procesu składania Zamówienia i doprowadzenie do sfinalizowania Umowy o dostarczenie treści cyfrowej (np. w sytuacji gdy Klient rozpoczął wypełnianie Formularza Zamówienia w Sklepie, ale w rezultacie do zawarcia umowy nie doszło). Sprzedawca może w szczególności wysyłać do Klienta wiadomości email z informacją o niedokończonym Zamówieniu oraz zachętą do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w Polityce prywatności.

§ 6

Procedura zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia, a następnie przejść do procedury dokonania płatności klikając w przycisk “Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną podczas składania Zamówienia metodą płatności. Następnie, po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia.

3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta. Umowa ta ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składają nowe (kolejne) Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia zmierza do zawarcia nowej (kolejnej) Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

4. Potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej zostanie przesłane do Klienta na adres email podany w Formularzu Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zamówienia lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany drogą mailową o wątpliwościach Sprzedawcy. Wstrzymanie realizacji Zamówienia następuje do chwili wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku niedostatecznego wyjaśnienia wątpliwości co do poprawności danych.

§ 7

Ceny Produktów i formy płatności

 1. Cena Produktu (cena za dostarczenie Produktu) uwidoczniona jest na stronie z opisem Produktu i/lub przy danym Produkcie, wyrażona w złotych polskich PLN i zawiera wszelkie należne cła i podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i udzielania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnie. Powyższe uprawnienie w żaden sposób nie wpływa na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegółowe zasady dotyczące promocji i rabatów opisane zostały w par. 8 niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna cena do zapłaty za Zamówienie uwidoczniona jest każdorazowo na przycisku “Kupuję i płacę” w Formularzu Zamówienia.

4. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:

a) karta płatnicza – za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Stripe
b) szybki przelew internetowy lub BLIK – za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24
c) inna metoda wyraźnie wskazana w Formularzu Zamówienia i/lub przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia

5. W przypadku płatności kartą płatniczą, aktualnie akceptowane rodzaje kart płatniczych można sprawdzić tutaj.

6. W przypadku płatności szybkim przelewem internetowym lub BLIKIEM, aktualnie obsługiwane banki można sprawdzić tutaj.

§ 8

Promocje i rabaty

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania w Sklepie promocji, których warunki każdorazowo zostaną opisane na dedykowanych stronach Sklepu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, przy czym Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o terminie zakończenia promocji.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania polityki promocyjnej w Sklepie, np. oferowania Produktu w cenie promocyjnej tylko dla określonej grupy Klientów (podczas gdy w tym samym czasie Produkt dostępny jest w Sklepie dla pozostałych Klientów w cenie bez promocji). Klient nie może domagać się zakupu Produktu po cenie promocyjnej, jeśli nie spełnia określonych wymogów.

3. W celu obniżenia ceny Produktu Klient może wykorzystać kod rabatowy, o ile taki posiada oraz pod warunkiem, że Formularz Zamówienia zawiera pole do wpisania kodu na etapie składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączania możliwości wpisywania kodu rabatowego, jeżeli Produkt objęty jest już innym rodzajem promocji lub rabatem.

4. Kod rabatowy automatycznie obniży wartość Zamówienia po jego wpisaniu w odpowiednie pole oznaczone w Formularzu Zamówienia jako “Kod rabatowy” oraz po kliknięciu w przycisk “Dodaj” znajdujący się obok tego pola. Czynność tę należy wykonać przed potwierdzeniem zakupu, tj. przed kliknięciem w przycisk “Kupuję i płacę”.

5. Klient, chcąc skorzystać z posiadanego kodu rabatowego, powinien upewnić się, że dany kod został prawidłowo wprowadzony i zatwierdzony. W przypadku gdy kod rabatowy nie działa (tj. nie obniża wartości Zamówienia) Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia.

6. Promocje i rabaty nie sumują się, chyba że inaczej wskazano w opisie danej promocji czy Produktu.

§ 9

Realizacja Zamówienia i dostawa (dostarczenie treści cyfrowej)

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego produkt elektroniczny (taki jak ebook, nagranie video itp.) następuje poprzez przesłanie na adres email podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Przesłanie wiadomości (dostarczenie treści cyfrowej) powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

2. W przypadku gdy pomimo dokonania płatności Klient nie otrzyma Produktu w czasie określonym w ust. 1 powyżej, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Przed skontaktowaniem Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderu SPAM i innych powiadomień w skrzynce odbiorczej Klienta.

3. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta, może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie z przyczyn od siebie niezależnych.

4. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia uważa się za dostarczone Klientowi w całości.

5. W przypadku gdy w opisie Produktu przewidziano inny rodzaj realizacji Zamówienia czy dostawy, obowiązują zasady wskazane w tymże opisie.

6. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia. Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

7. Do prawidłowego uruchomienia Produktu niezbędny jest dostęp do odpowiedniego oprogramowania i/lub dostęp do sieci Internet. Produkt cyfrowy w postaci ebooka udostępniany jest w formacie .pdf (do jego uruchomienia można wykorzystać bezpłatny program Adobe Reader). W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 10

Własność intelektualna, licencja i prawa autorskie

 1. Sprzedawca niniejszym informuje, że treści zawarte w Sklepie, materiały elektroniczne, Produkty, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe i graficzne, stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i objęte są ochroną prawa autorskiego.

2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie objętej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i niezbywalnej, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z zakupionego Produktu/przedmiotu umowy. Klient w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawartej ze Sprzedawcą upoważniony jest do korzystania z zakupionego Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) zapis techniką cyfrową – pobranie Produktu i utrwalenie go na własnym urządzeniu (np. zapis na dysku twardym komputera czy w pamięci smartfona)
b) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie .pdf

4. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą celem uzyskania pisemnej zgody od Sprzedawcy.

5. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, ważna jest przez cały okres trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazany jest w opisie Produktu, a jeżeli nie zostało to wskazane, przyjmuje się, że licencja ważna jest przez 365 dni od zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonanej przez Klienta.

6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:

a) udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim
b) publikowanie Produktu, niezależnie od formy publikacji, bez pisemnej zgody Sprzedawcy
c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż użytek własny
d) rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez pisemnej zgody Sprzedawcy

7. Niezastosowanie się do zakazów, o których mowa w ust. 6 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby nabyty Produkt nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

10. Sprzedawca niniejszym informuje, że każdy Produkt dostępny w Sklepie może być zabezpieczony specjalnym znakiem wodnym (watermark). Klient, który nabył Produkt zobowiązany jest do nieingerowania w to zabezpieczenie, w szczególności do nieusuwania go.

11. Sprzedawca uprawniony jest do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności produktów elektronicznych.

§ 11

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, w tym:

a) umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza Zamówienia, co prowadzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej
b) umożliwienie Klientowi przesłania wiadomości (zapytania) do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy
c) usługa Newslettera (po wyrażeniu wyraźnej zgody Klienta)

2. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny i jednorazowy. Umowa o jej świadczenie zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny i jednorazowy. Umowa o jej świadczenie zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta, a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy wiadomości (zapytania) przy użyciu Formularza Kontaktowego albo rezygnacji z uzupełniania Formularza Kontaktowego.

4. Usługa Newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres email wiadomości mailowych od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych (informacji o nowościach, promocjach, produktach lub usługach). Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i ma charakter dobrowolny. Szczegółowe zasady dotyczące subskrypcji Newslettera, zapisu, potwierdzenia zgody, rezygnacji z jego otrzymywania oraz informacje na temat niezależnego systemu wykorzystywanego do obsługi korespondencji mailowej, opisane zostały w Polityce prywatności.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na jak najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w szczególności w przypadku przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, modernizacji czy rozbudowy Sklepu.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 12

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za wady fizyczne lub prawne Produktów (rękojmia). Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

4. Jeżeli Klient będący Konsumentem stwierdzi wadę Produktu lub treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści (reklamacja).

5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (w tym przede wszystkim imię i nazwisko oraz adres email), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnego oświadczenia reklamacyjnego Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia.

6. Reklamację Klient może przesłać do Sprzedawcy drogą mailową na adres: kontakt@niemanacoczekac.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, 80-180 Borkowo.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8. Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową (kontakt@niemanacoczekac.pl) w celu uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

§ 13

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać do Sprzedawcy drogą mailową na adres: kontakt@niemanacoczekac.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, 80-180 Borkowo.

4. Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (nie jest to wymagane).

5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

§ 14

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub umów o świadczenie usług elektronicznych.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: niemanacoczekac.pl/polityka-prywatnosci.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego u Sprzedawcy i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klienta do zawarcia umowy.

3. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych na stronie niemanacoczekac.pl. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że działania Klienta nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że Klient uzyska rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania Klient podejmuje na własną odpowiedzialność.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody na skutek zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. W szczególności Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie i na stronie niemanacoczekac.pl poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

6. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu pod adresem: niemanacoczekac.pl/regulamin-sklepu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres email.

7. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów o dostarczenie treści cyfrowych przed zmianą Regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza reklamacji

Dane identyfikujące Klienta:
Imię i nazwisko: ………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………….
Adres email: ………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………….
Numer zamówienia: ………………………………………….

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………. produkt …………………………………………. (informacja o produkcie) jest wadliwy.
Wada polega na ………………………………………………………………………………………………. (dokładny opis wady).
Wada została stwierdzona w dniu ………………………………

W związku z powyższym żądam ……………………………………………………………………………….. (należy określić roszczenie).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych: ………………………………………………..
Imię i nazwisko posiadacza rachunku: …………………………………………………

Data i podpis Klienta: …………………………………………………….

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Dane identyfikujące Klienta:
Imię i nazwisko: ………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………….
Adres email: ………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………….
Numer zamówienia: ………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym zawiadamiam, iż odstępuję od umowy ………………………………………….. (rodzaj umowy) zawartej w dniu ……………………………. dotyczącej …………………………………………………………………………….. (należy wpisać, czego dotyczy umowa).

Proszę o zwrot kwoty ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….).

Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………….
Imię i nazwisko posiadacza rachunku: …………………………………………………

Data i podpis Klienta: …………………………………………………….

Koszyk na zakupy