Polityka prywatności

Cenisz swoją prywatność, prawda? Doskonale Cię rozumiem!
Dlatego przygotowałam ten jakże ważny dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania tzw. plików cookies w związku z korzystaniem ze strony niemanacoczekac.pl

Polityka prywatności

Administratorem strony niemanacoczekac.pl jestem ja, czyli Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo.

Kontakt mailowy: kontakt@niemanacoczekac.pl

Owocnej lektury!

jablko

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej niemanacoczekac.pl oraz wszystkich jej podstron, w tym w szczególności sklepu internetowego pod adresem: niemanacoczekac.pl/sklep.

Administratorem danych osobowych jest Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności, możesz do mnie napisać na adres: kontakt@niemanacoczekac.pl

Definicje

Administrator – Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo

Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający i korzystający ze strony internetowej niemanacoczekac.pl lub jej podstron, w tym sklepu internetowego pod adresem: niemanacoczekac.pl/sklep

Strona – strona internetowa pod adresem głównym: niemanacoczekac.pl lub jej podstrona, w tym także sklep internetowy pod adresem: niemanacoczekac.pl/sklep

Sklep – sklep internetowy pod adresem: niemanacoczekac.pl/sklep

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną (mailowo) przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem niezależnego systemu do obsługi korespondencji mailowej (MailerLite), polegająca m.in. na przesyłaniu informacji o artykułach na Stronie, usługach i produktach, wydarzeniach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora, w tym także w celach marketingowych

Umowa – patrz: definicja zawarta w Regulaminie sklepu

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Podstawa prawna

Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sylwana Ciepiela, ul. Współczesna 8/56, Borkowo.

Kontakt mailowy: kontakt@niemanacoczekac.pl

Bezpieczeństwo danych

Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i chronione z należytą starannością, przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa, w pełni spełniających wymogi określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące potencjalne uprawnienia nadane mu na mocy RODO:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
–  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu).

Zasady związane z realizacją wymienionych wyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 RODO.

Administrator zwraca uwagę, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyjątek stanowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, które przysługuje Użytkownikowi zawsze!

W celu realizacji swoich uprawnień, Użytkownik może zwrócić się do Administratora drogą mailową (kontakt@niemanacoczekac.pl), wskazując zakres swoich żądań wraz z uzasadnieniem. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:
– w celu udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i innych ofertach (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a)
– w celu przetwarzania, utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Użytkownika (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a)
– na potrzeby zarządzania Stroną w celu dopasowania wyświetlanych treści do potrzeb Użytkowników oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f)
– w związku z badaniem satysfakcji w zakresie oferowanych usług (RODO art. 6 ust. 1 lit. f)
– w celach archiwalnych lub dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f)
– w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f)
– w celach analitycznych polegających m.in. na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f)
– na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f)
– w celu obsługi kont i profili w mediach społecznościowych i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f)
– w związku z realizacją obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (RODO: art. 6 ust. 1 lit. c)

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Obsługa Newslettera

Przetwarzane dane: W celu subskrypcji Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, Użytkownik podaje następujące dane: adres email oraz (w niektórych przypadkach) imię. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na Newsletter.

Forma zgody: Każdorazowo Użytkownik chcący zapisać się na Newsletter, po wpisaniu powyższych danych do specjalnego formularza zapisu na Stronie, otrzymuje maila z prośbą o potwierdzenie, czy na pewno zgadza się na subskrypcję Newslettera (Double OPT-IN). Tylko i wyłącznie jednoznaczne potwierdzenie chęci zapisu na Newsletter (tj. kliknięcie w odpowiedni przycisk oznaczony hasłem “Potwierdzam”) skutkuje zapisem na Newsletter. Dopóki Użytkownik nie kliknie w dedykowany przycisk, jego dane nie będą przetwarzane w celu obsługi Newslettera.

Uprawnienia: Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej przez Administratora w ramach Newslettera (zwykle w dolnej części wiadomości, w tzw. stopce), lub kontaktując się z Administratorem (adres mailowy: kontakt@niemanacoczekac.pl). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może sprostować swoje dane, a także złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania. Jednocześnie Administrator zastrzega, że nie jest możliwe całkowite usunięcie danych Użytkownika z bazy (nawet na jego wyraźne żądanie), z uwagi na uzasadniony interes Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f), jakim w tym przypadku jest możliwość wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Użytkownika w przeszłości zgody na otrzymywanie Newslettera. Oznacza to, że Użytkownik po rezygnacji z Newslettera, nie będzie więcej otrzymywał wiadomości w ramach Newslettera, jednak jego dane w dalszym ciągu będą figurowały w bazie Administratora (do ewentualnych celów dowodowych).

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika w związku z obsługą Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania korespondencji mailowej.

Okres przetwarzania: Cały okres świadczenia usługi Newslettera, od momentu wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, a także okres po rezygnacji z Newslettera (do ewentualnych celów dowodowych).

Podstawa prawna: Zgoda Użytkownika (RODO: art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera oraz uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f), jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych (marketing bezpośredni).

Informacje dodatkowe: Administrator w celu obsługi Newslettera korzysta z usług niezależnego systemu do obsługi korespondencji mailowej: MailerLite. Użytkownik, zapisując się na Newsletter i wyrażając zgodę na jego otrzymywanie, jednocześnie wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych firmie MailerLite z siedzibą na terenie Unii Europejskiej (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland). Jest to niezbędne w celu prawidłowego korzystania z obsługi Newslettera. 

System do obsługi korespondencji mailowej MailerLite gromadzi m.in. takie dane jak: adres IP urządzenia, z którego Użytkownik korzystał w momencie zapisu na Newsletter, adres email oraz imię (dane, które Użytkownik podał zapisując się na Newsletter), przybliżoną lokalizację Użytkownika, klienta poczty. Ponadto śledzi działania Użytkownika podejmowane w związku z wysyłaną korespondencją (np. które wiadomości Użytkownik otworzył, w jakie linki kliknął, itp.). Administrator w ramach korzystania z systemu MailerLite ma bezpośredni wgląd w te informacje, co pozwala mu lepiej dostosować treści Newslettera do zainteresowań Użytkownika.

Po więcej szczegółów w zakresie przetwarzania danych osobowych przez firmę MailerLite odsyła się bezpośrednio do dostawcy tejże usługi.

Ogólne cele kontaktowe

Przetwarzane dane: W celu nawiązania kontaktu z Administratorem, Użytkownik podaje następujące dane: adres email (jeśli kontakt następuje drogą mailową), imię i nazwisko lub inną nazwę użytkownika (jeśli kontakt następuje za pośrednictwem mediów społecznościowych). Ponadto Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Wówczas podaje następujące dane: imię i adres email.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem.

Uprawnienia: Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Administratora przedstawienia historii korespondencji (pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji), a także jej usunięcia (chyba że jej dalsza archiwizacja jest podyktowana uzasadnionym interesem Administratora, np. ochrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika – do ewentualnych celów dowodowych).

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika w ogólnych celach kontaktowych wykorzystywane są w celu nawiązania kontaktu.

Okres przetwarzania: Cały okres trwania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, a także okres ewentualnej archiwizacji.

Podstawa prawna: Uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f), jakim w tym przypadku jest zapewnienie możliwości kontaktowych.

Informacje dodatkowe: Treść korespondencji przesłanej przez Użytkownika do Administratora za pośrednictwem niepublicznych form przekazu (tj. drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną w mediach społecznościowych) nie będzie nigdzie publikowana, bez wyraźnej zgody Użytkownika i Administratora. 

Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na próbę kontaktu Użytkownika. W takim przypadku wiadomość kontaktowa pozostanie bez odpowiedzi.

Użytkownik, decydując się na formę kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, jest świadomy, że jego dane przetwarzane są również przez firmę zarządzającą danym medium, oraz że administratorzy tej firmy mają wgląd w treść korespondencji.

Obsługa komentarzy i opinii na Stronie

Przetwarzane dane: W celu dodania komentarza lub opinii na Stronę, Użytkownik podaje następujące dane: imię lub inną dowolną nazwę (tzw. nick) oraz (w niektórych przypadkach) adres email, adres swojej witryny internetowej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać na Stronie komentarz lub opinię.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi komentarzy lub opinii na Stronie zapisuje adres IP urządzenia, z którego Użytkownik korzysta w chwili dodawania komentarza lub opinii na Stronę.

Uprawnienia: Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Administratora usunięcia swojego komentarza lub opinii ze Strony, a także ich modyfikacji. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wstawienie zmodyfikowanej treści komentarza lub opinii na Stronę. W takim przypadku pierwotny komentarz lub opinia zostaną usunięte przez Administratora, bez jakiejkolwiek modyfikacji.

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika w związku z obsługą komentarzy i opinii wykorzystywane są w celu dodania komentarza lub opinii na Stronę.

Okres przetwarzania: Cały okres widoczności komentarza lub opinii na Stronie, od momentu dodania przez Użytkownika do momentu jego usunięcia ze Strony.

Podstawa prawna: Uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f), jakim w tym przypadku jest pozyskiwanie komentarzy i opinii na Stronie, co z kolei ma na celu lepsze dostosowanie treści oraz innych działań Administratora do zainteresowań Użytkownika.

Informacje dodatkowe: Dodając komentarz lub opinię na Stronę, Użytkownik jest świadomy, że treść komentarza lub opinii będzie widoczna publicznie dla wszystkich Użytkowników Strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy lub opinii zamieszczanych na Stronie. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza lub opinii o charakterze spamu, obraźliwego, zawierającego wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub linki do innych stron.

Realizacja zamówienia w Sklepie i obsługa umowy

Przetwarzane dane: W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres email oraz (w niektórych przypadkach) adres rozliczeniowy, adres wysyłki, dane firmy, w tym NIP.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć w Sklepie zamówienie i następnie je zrealizować.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia (WooCommerce) zapisuje adres IP urządzenia, z którego Użytkownik korzysta w chwili składania zamówienia w Sklepie.

Uprawnienia: Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Administratora wglądu do swoich danych osobowych podanych podczas procesu składania zamówienia w Sklepie oraz otrzymania ich kopii. Jednocześnie Administrator zastrzega, iż nie ma możliwości sprostowania (poprawienia) tych danych po realizacji zamówienia (tzn. gdy zamówienie otrzyma status „Zrealizowane”).

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika podczas składania zamówienia w Sklepie wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy.

Okres przetwarzania: Czas niezbędny do realizacji zamówienia w Sklepie, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Jednocześnie Administrator zastrzega, iż po upływie terminu przedawnienia dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w tym m.in. w celu identyfikacji klienta powracającego.

Podstawa prawna: Niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b), zaś w odniesieniu do procesu archiwizacji: uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f).

Informacje dodatkowe: Więcej szczegółów odnośnie realizacji zamówienia w Sklepie i obsługi umowy znajduje się na stronie: Regulamin sklepu.

Kontakt w związku z realizacją zamówienia

Przetwarzane dane: W celu nawiązania kontaktu z Administratorem w związku z realizacją zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane: adres email (jeśli kontakt następuje drogą mailową), imię i nazwisko lub inną nazwę użytkownika (jeśli kontakt następuje za pośrednictwem mediów społecznościowych). Ponadto Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Wówczas podaje następujące dane: imię i adres email.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem.

Uprawnienia: Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Administratora przedstawienia historii korespondencji (pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji), a także jej usunięcia (chyba że jej dalsza archiwizacja jest podyktowana uzasadnionym interesem Administratora, np. ochrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika – do ewentualnych celów dowodowych).

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika w związku z kontaktem w sprawie realizacji zamówienia wykorzystywane są w celu nawiązania kontaktu i realizacji zamówienia.

Okres przetwarzania: Cały okres trwania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, a także okres ewentualnej archiwizacji.

Podstawa prawna: Uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f), jakim w tym przypadku jest zapewnienie możliwości kontaktowych, a także niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b).

Informacje dodatkowe: Treść korespondencji przesłanej przez Użytkownika do Administratora w związku z realizacją zamówienia za pośrednictwem niepublicznych form przekazu (tj. drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną w mediach społecznościowych) nie będzie nigdzie publikowana, bez wyraźnej zgody Użytkownika i Administratora.

Użytkownik, decydując się na formę kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, jest świadomy, że jego dane przetwarzane są również przez firmę zarządzającą danym medium, oraz że administratorzy tej firmy mają wgląd w treść korespondencji.

Dokończenie procesu zamówienia w Sklepie

W związku z tym, iż niektórzy Użytkownicy rozpoczynają proces składania zamówienia w Sklepie, lecz go nie finalizują (tj. wypełniają formularz zamówienia w Sklepie, podając niezbędne dane, po czym przerywają proces składania zamówienia, w rezultacie czego nie dochodzi do zawarcia umowy), Administrator może podejmować działania mające na celu dokończenie procesu zamówienia w Sklepie, np. wysyłać do Użytkownika wiadomości email z informacją o niedokończonym zamówieniu oraz zachętą do sfinalizowania zamówienia w Sklepie.

Przetwarzane dane: Na potrzeby opisanych wyżej działań, Administrator może przetwarzać następujące dane: wszelkie informacje podane podczas składania zamówienia w Sklepie, w tym przede wszystkim imię i nazwisko, adres email Użytkownika, ale także informacje o zawartości koszyka zakupowego, dacie rozpoczęcia składania zamówienia oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zamówienia.

Uprawnienia: Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Administratora zaprzestania działań zmierzających do dokończenia procesu zamówienia w Sklepie i usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych podczas niedokończonego procesu składania zamówienia w Sklepie oraz otrzymania ich kopii, przy czym sprostowanie (poprawienie) danych może nastąpić tylko do momentu zrealizowania zamówienia (tj. gdy zamówienie otrzyma status „Zrealizowane”).

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika podczas składania zamówienia w Sklepie wykorzystywane są w celu realizacji (dokończenia) zamówienia i sfinalizowania umowy.

Okres przetwarzania: Czas niezbędny do dokończenia procesu zamówienia w Sklepie, chyba że Użytkownik zażąda usunięcia danych.

Podstawa prawna: Niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b), ponieważ działania te jednoznacznie zmierzają do zawarcia umowy, a także uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f), jakim w tym przypadku jest zwiększenie sprzedaży i pozyskanie klienta.

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy

Przetwarzane dane: W przypadku złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres email oraz (w niektórych przypadkach) adres zamieszkania, numer telefonu, dane firmy, w tym NIP, a także numer rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych, imię i nazwisko posiadacza rachunku.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by przeprowadzić procedurę reklamacyjną lub procedurę odstąpienia od umowy.

Uprawnienia: Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych podanych w reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, ale tylko do momentu zakończenia procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (po tym czasie sprostowanie nie będzie możliwe). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Administratora wglądu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika podczas składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Okres przetwarzania: Czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa (RODO: art. 6 ust. 1 lit. c), jakim w tym przypadku jest rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia od umowy, zaś w odniesieniu do procesu dalszej archiwizacji: uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f).

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

W związku z prowadzoną działalnością i wykonywaniem umów Administrator realizuje rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności wystawianie faktur i rachunków oraz przechowywanie stosownej dokumentacji księgowej.

Przetwarzane dane: Na potrzeby opisanych wyżej działań, Administrator może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane firmy, w tym NIP.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymać fakturę lub rachunek.

Ponadto, podanie danych wymaganych prawem podatkowym jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.

Uprawnienia: Użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach lub na rachunkach. Ponadto Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w celu wystawienia faktury lub rachunku oraz otrzymania ich kopii.

Cel przetwarzania: Dane przekazywane przez Użytkownika chcącego otrzymać fakturę lub rachunek wykorzystywane są w celu realizacji obowiązku wystawienia faktury lub rachunku, a następnie w celu uwzględnienia faktury lub rachunku w dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązania się Administratora z obowiązków podatkowych.

Okres przetwarzania: Czas niezbędny do wystawienia faktury lub rachunku, a następnie cały okres przechowywania dokumentacji księgowej, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (RODO: art. 6 ust. 1 lit. b), obowiązek wynikający z przepisów prawa (RODO: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz uzasadniony prawnie interes Administratora (RODO: art. 6 ust. 1 lit. f).

Informacje dodatkowe: W związku z realizacją obowiązków podatkowych i księgowych, dane Użytkownika mogą być przekazywane do urzędów skarbowych.

Informacja na temat przekazywania danych Użytkownika do państw trzeciech

Polityka prywatności

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej), w związku z korzystaniem przez Administratora z niezależnych narzędzi (np. Google, Facebook), które w całości lub częściowo przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (w szczególności w Stanach Zjednoczonych). Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO lub standardowe klauzule umowne.

Wykaz niezależnych dostawców usług, którym mogą być przekazywane dane Użytkownika

Administrator niniejszym informuje, iż może przekazywać dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

– dostawca systemu mailingowego MailerLite z siedzibą na terenie Unii Europejskiej (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland) – w celu wysyłki Newslettera i na potrzeby korzystania z systemu mailingowego

– hostingodawca LH.pl z siedzibą przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań – w celu przechowywania danych na serwerze

Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043) – w celu korzystania z usług Google

Dropbox, Inc. – w celu korzystania z usługi tzw. chmury

Microsoft z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych (Redmond, Washington) oraz siedzibą w Polsce (Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa) – w celu korzystania z usługi Microsoft Office

Informacje na temat profilowania

Administrator niniejszym informuje, iż korzysta z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących (profilowanie, reklama behawioralna). Jednak działania te nie mają istotnego wpływu na Użytkownika, ponieważ nie różnicują jego sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką mógłby on zawrzeć z Administratorem.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

Korzystanie z określonych narzędzi może pomagać Administratorowi w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. podczas składania zamówienia.

Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej można znaleźć tutaj.

Czy powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Administrator niniejszym informuje, iż nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i tym samym obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonuje samodzielnie.

Polityka cookies - informacje podstawowe

Polityka prywatności

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), zaś inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę (cookies trwałe).

Strona Administratora, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Pliki cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ponadto umożliwiają tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony i jak się po niej porusza. Dzięki temu Administrator ma możliwość ulepszać Stronę, jej zawartość, strukturę i wygląd.

Zgodna na cookies

Ogólna informacja na temat wykorzystywania plików cookies przez Administratora umieszczona jest zawsze w dolnej części Strony (tzw. stopce) wraz z odnośnikiem do niniejszej Polityki prywatności, gdzie szczegółowo opisano zasady korzystania z plików cookies.

Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na cookies, powinien niezwłocznie opuścić Stronę.

Ponadto Użytkownik z poziomu swojej przeglądarki w każdej chwili ma możliwość zmiany ustawień cookies, tj. może je ograniczyć, zablokować lub usunąć. Może to jednak spowodować trudności w korzystaniu ze Strony.

Google Analytics

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics w celu tworzenia i analizy statystyk Strony, co z kolei ma na celu optymalizację i ulepszanie Strony pod kątem Użytkowników.

W kodzie Strony został osadzony kod śledzenia Google Analytics, który wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

W ramach korzystania z tego narzędzia Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Oprogramowanie to gromadzi anonimowe informacje o korzystaniu ze Strony, m.in. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, jakie podstrony przegląda, jaki czas spędza na Stronie, z jakiego źródła trafił na Stronę, itp.

Przyjmuje się, iż Użytkownik korzystając ze Strony, akceptuje anonimowe “śledzenie” za pomocą narzędzia Google Analytics. Jednocześnie należy podkreślić, że Użytkownik ma możliwość blokowania “śledzenia” w swojej przeglądarce internetowej (po więcej informacji należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą przeglądarki).

Narzędzie Google Analytics dostarczane jest przez firmę Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Po więcej szczegółów w zakresie plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, odsyła się bezpośrednio do dostawcy tejże usługi.

Narzędzia społecznościowe

Administrator korzysta z narzędzi udostępnianych na potrzeby serwisów społecznościowych, w tym w szczególności z tzw. wtyczek.

Użytkownik po kliknięciu w wybrany element wtyczki (np. widget Facebooka w pasku bocznym) może zostać odesłany bezpośrednio do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego.

Wówczas przeglądarka internetowa Użytkownika za pośrednictwem wtyczki nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych i przekazuje im informację o wyświetleniu Strony. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w element wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez dany portal społecznościowy, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania.

Pliki cookies pozostawiane przez wtyczkę mogą być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę, a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi przez serwis społecznościowy. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie (w tym wypadku przez serwisy społecznościowe).

Przyjmuje się, iż Użytkownik korzystając ze Strony, akceptuje ten fakt. Jednocześnie należy podkreślić, że Użytkownik ma możliwość blokowania wyświetlania wtyczek w swojej przeglądarce internetowej (po więcej informacji należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą przeglądarki).

Administrator korzysta z następujących narzędzi społecznościowych:

Facebook
Instagram
Pinterest

Po więcej szczegółów w zakresie plików cookies wykorzystywanych przez portale społecznościowe, odsyła się bezpośrednio do dostawców tychże usług.

Facebook Ads

Administrator korzysta z narzędzia Facebook Ads w celu zarządzania działaniami marketingowymi i re-marketingowymi na portalu Facebook.

W kodzie Strony został osadzony tzw. piksel Facebooka, który gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika, celem możliwości skierowania do niego spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook.

W ramach korzystania z tego narzędzia Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Niemniej jednak dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami, jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego na Facebooku konta, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez portal Facebook.

Przyjmuje się, iż Użytkownik korzystając ze Strony, akceptuje ten fakt. Jednocześnie należy podkreślić, że Użytkownik ma możliwość blokowania “śledzenia” w swojej przeglądarce internetowej (po więcej informacji należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą przeglądarki).

Narzędzie Facebook Ads dostarczane jest przez firmę Facebook z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Po więcej szczegółów w zakresie plików cookies wykorzystywanych przez Facebooka, odsyła się bezpośrednio do dostawcy tejże usługi.

Treści zewnętrzne osadzone na Stronie

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów i innych stron internetowych podmiotów zewnętrznych, np. filmy z serwisu YouTube. Wówczas podmioty te mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści dokonanych przez Użytkownika na Stronie. Aby temu zapobiec, przed wejściem na Stronę należy wylogować się z danego portalu (jeżeli Użytkownik posiada tam konto i jest aktywnie zalogowany) lub nie odtwarzać treści z poziomu Strony. Użytkownik ma również możliwość blokowania wyświetlania treści z określonych portali w swojej przeglądarce internetowej (po więcej informacji należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą przeglądarki).

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Po więcej szczegółów w zakresie plików cookies wykorzystywanych przez YouTube, odsyła się bezpośrednio do dostawcy tejże usługi.

Linki afiliacyjne i programy partnerskie

Na Stronie mogą pojawiać się linki afiliacyjne do wybranych produktów lub usług podmiotów zewnętrznych, które Administrator może polecać Użytkownikom. Samo kliknięcie w link afiliacyjny nie powoduje naliczenia żadnych opłat po stronie Użytkownika, a jedynie przekierowanie do zewnętrznej strony internetowej, nie będącej własnością Administratora. Złożenie i realizacja zamówienia odbywa się wówczas na stronie zewnętrznego sprzedawcy, bez udziału Administratora.

Jeżeli Użytkownik dokona zakupu wybranego produktu lub usługi po kliknięciu w link afiliacyjny znajdujący się na Stronie, Administratorowi może zostać z tego tytułu przyznana prowizja od zewnętrznego sprzedawcy. Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że przyznanie prowizji nie ma żadnego wpływu na wysokość ceny produktu lub usługi (w żadnym wypadku nie powoduje jej zwiększenia) i w żaden sposób nie wpływa na realizację zamówienia pomiędzy Użytkownikiem a zewnętrznym sprzedawcą. Rola Administratora ogranicza się jedynie do “polecenia” produktu lub usługi, bez realnego wpływu na dalsze postępowanie zakupowe.

Przyjmuje się, iż Użytkownik korzystając ze Strony, w tym w szczególności klikając w link afiliacyjny, zgadza się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwerach. 

Logi obejmują m. in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data publikacji: 01.04.2022
Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2022
Wersje archiwalne: brak

Koszyk na zakupy